Residens: Det vita systemet (en förstudie)

Maj 2023

Teaterregissören Rosanne Berjawi påbörjade arbetet 2021 på Stockholms Konstnärliga Högskola, det tog avstamp i ett ifrågasättande av den svenska lagstiftningen “vård på lika villkor för hela befolkningen”.  

Det vita systemet är ett scenkonstverk/föreställning som ska undersöka hur människosynen förändrats genom historien och hur det har format etik och moral inom vården, och i förlängningen lett till beslut och handlingar som skadat människor. 

Ordet patient härleds till 1589 och kommer ifrån latinets pat´isen och betyder som lider, som uthärdar. I vårdsystemet finns två kroppar, den sjuka och den friska, alltså vårdtagarens och vårdgivarens. Om man betraktar kroppen ur ett rent fysiologiskt perspektiv blir den som vilket objekt som helst som behöver lagas. Det innebär att kroppen systematiseras och kategoriseras efter olika måttstockar, vad/vem ska prioriteras och varför? Den arbetande kroppen (vårdgivarens) blir till ett redskap i produktionsledet. Inom en industri där produktiviteten ständigt ska öka och effektiviseras, trots mindre medel och resurser. 

Detta arbete ska undersöka och utforska nya arbetsmetoder som kan appliceras inom teatern. Syftet med workshopen (förstudien) har varit att skapa material och underlag för ett mer omfattande projekt. 

Idé, koncept & regi: Rosanne Berjawi 

Dramaturg: Sophia Palmén 

Ljuddesigner & kompositör: Johan Stohne 

Medverkande: Fabiola Dalila Cruz Barrera & Staffan Kolhammar 

Poster: Magnus Nilsson 

Med stöd av Konstnärsnämnden.