Politikernas visioner för Stockholms fria scenkonst

Vi frågade politikerna i Stockholms stads kulturnämnd om deras visioner för Stockholms fria scenkonst. Detta var svaren vi fick från Mp, V, C och Fi! (M, S och KD återkom aldrig med svar, trots påminnelse.)

CENTERPARTIET, Jonas Naddebo

Vad är Centerpartiets vision och prioriteringar för det fria scenkonstfältet i Stockholm?

 Vår vision, tillsammans med den grönblåa majoriteten i Stockholm, är ett rikt kulturutbud i alla dess former. Konserter, teatrar, konstutställningar, biografer, gallerier, museer och nattliv gör Stockholm attraktivt. Det fria scenkonstfältet inkluderas här och vi ser vikten av att staden fortsätter att arbeta med kulturstöd för ett en scenkonst i staden.

Hur ser ni att det fria scenkonstfältet och stödet till den fria scenkonsten kommer påverkas nästa år och framåt?

 Vi kan inte och vill inte dra några slutsatser om hur nästa år kommer att se ut. Vi kan dock konstatera att ingen kan överblicka konsekvenserna av pågående pandemi. Det vi vet är att pandemin, beroende av omfattning och varaktighet, kommer att ge upphov till fortsatta restriktioner som påverkar publik verksamhet. Pandemin kommer sannolikt också att påverka beteendemönster och kulturkonsumtion i stort. Detta kommer vi att behöva ta hänsyn till i kommande beslut. Det vi prioriterar här och nu är åtgärder som bidrar till att livskraftiga kulturverksamheter i Stockholm har en chans att övervintra genom krisen. Vår vision om ett Stockholm präglat av ett rikt kulturutbud i alla dess former står fast både genom och efter krisen.

VÄNSTERPARTIET, Torun Boucher


Vad är Vänsterpartiets vision och prioriteringar för det fria scenkonstfältet i Stockholm?

Visionen är ett starkare ekonomiskt offentligt grundstöd i staden som ger bra förutsättningar för ett levande kulturliv på såväl professionell som icke-professionell nivå. Kultur ska vara tillgängligt för alla, det ska finnas kultur i hela staden och kulturens betydelse för ett demokratiskt samhälle kan inte underskattas.

Stockholm är Sveriges huvudstad och har som huvudstad ett särskilt ansvar för kulturen och för Sverige som kulturnation. Ska Stockholm ha chansen att vara en kulturmetropol, måste staden ta det ansvaret. Om staden klarar att ta ansvar för oetablerade, experimentella och nyskapande konstnärer, då kommer staden bli intressant även för den som redan är världsberömd. Det fria scenkonstlivet är en nyckelspelare i den visionen.

För ett vitalt fritt scenkonstliv behövs såväl ett förutsägbart verksamhetsstöd till de mer etablerade scenerna som ett utbyggt projektstöd till nykomlingar och de mer experimentella scenerna. Det behövs stöd till infrastruktur i form av stöd till scener, gästspelscener, repetitionslokaler, produktionsbolag, teknisk support med mera. Staden behöver vidare ta en mer aktiv roll som ägare och förvaltare av lokaler för att säkerställa att det finns tillgång för det fria kulturlivet och föreningslivet över hela staden. Kulturen är en bärande del av Stockholm som en stad i utveckling, och intressant nyskapande kultur behöver en levande stad. Dessa två är beroende av varandra.

Vänsterpartiet vill även se bättre arbetsvillkor och ökad inkomsttrygghet för kulturarbetare. Vi måste till exempel se till att den som kombinerar tex deltidsanställning, stipendier och frilansande får lättare att tillgodoräkna sig alla delar i sin sjukpenningsgrundande inkomst, så att de också har råd att vara sjukskrivna eller föräldralediga.

Hur ser ni att det fria scenkonstfältet och stödet till den fria scenkonsten kommer påverkas nästa år och framåt

Den stora utmaningen den kommande tiden är det konkurshot som hänger över hela kulturbranschen i dagsläget. Det statliga stödet om 500 mkr, som presenterades tidigare under våren, kommer att vara otillräckligt. Därför kommer staden att behöva använda en del av det övriga statliga stödet samt skjuta till egna ekonomiska resurser från staden centralt för att stötta upp de fria kulturaktörerna. Det nuvarande politiska styret i Stockholm har dock valt att banta ner kulturbudgeten från en redan låg nivå, så det kommer att bli en stor utmaning som kommer kräva stark politisk vilja för att genomföra. Jag hoppas att den blågröna majoriteten i budgeten för 2021 överger målsättningen att staden ska ha en av Sveriges lägsta kommunalskatter och börjar prioritera stadens verksamheter i stället.

Under den närmsta framtiden måste vi framförallt se till att de fria kulturaktörer som är verksamma i vår stad har råd att behålla sina lokaler, oavsett om man hyr lokal från något av de kommunala bostadsbolagen eller har en privatvärd. Kulturlokaler som försvinner är väldigt svåra att ersätta, framförallt i privata fastigheter. Vi i Vänsterpartiet menar därför att stat, region och kommun måste se till att öka på stöden för kulturlokalerna omgående, vilket inte heller vore mer än rätt eftersom kulturen hittills fått en mycket liten del av alla miljarder som delats ut i form av olika stödpaket.

Staden behöver också skyndsamt se till att stödja olika former av möteslokaler och lokalförvaltande organisationer som till exempel Folkets Hus-rörelsen. Annars är risken överhängande att det inte finns vare sig repetitions-, undervisnings-, teater- eller gästspelscener kvar när pandemin ebbar ut. Och det är bråttom. Så dels behöver kulturbudgeten förstärkas omedelbart med akuta insatser, dels behöver den politiska majoriteten omprioritera inför nästa år och förstärka kulturbudgeten mer långsiktigt. Annars riskerar vi en situation där det fria scenkonstlivet kommer att få svårt att kunna återhämta sig i närtid och där effekterna av uteblivet stöd kommer att märkas lång tid framöver.

MILJÖPARTIET, Micke Seid


Vad är Miljöpartiets vision och prioriteringar för det fria scenkonstfältet i Stockholm?

Miljöpartiets vision är att kulturen är en ovärderlig del av samhället och att Stockholm därför ska ha ett välmående och mångfacetterat fritt scenkonstfält som ska ges möjlighet att verka med bra villkor. Därför är det viktigt för oss med en ökad kulturbudget och därmed ett utökat utrymme för kulturstöd. Detta har vi prioriterat högt under de sex år vi har suttit i majoritet i stadens kulturnämnd och det är en fråga som vi kommer att fortsätta prioritera.

Hur ser ni att det fria scenkonstfältet och stödet till den fria scenkonsten kommer påverkas nästa år och framåt?

Tyvärr genomgår hela samhället och inte minst kultursektorn en väldigt tuff period just nu. Vi i Miljöpartiet är genom fortlöpande dialoger med flera aktörer i stadens kulturella ekosystem väl medvetna om att nästa år kommer att innebära nya och stora utmaningar för alla. Vi följer fortlöpande utvecklingen och vår vilja att, på ett långsiktigt och hållbart sätt, stödja den för stan helt oumbärliga fria scenkonsten har ökat alltefter coronakrisens följder för kulturlivet har förvärrats.

LIBERALERNA, Hanna Gerde, Jesper Svensson

Vad är Liberalernas vision och prioriteringar för det fria scenkonstfältet i Stockholm?

Liberalerna anser att det fria kulturlivet är en mycket viktig del av det kulturella utbudet i Stockholm. Vi är medvetna om att många kulturaktörer idag saknar egen scen att verka på och att fria teatergrupper har problem att hitta lokal/har höga lokalkostnader.

När Liberalerna hade ansvar för kulturen startades Fri Scen på kulturhuset. Syftet med initiativet var dels att erbjuda en plats och skapa ett skyltfönster för Stockholms kulturaktörer som saknar lokal och stöd, dels att tillgängliggöra den teaterkonst som finns utanför de etablerade teatrarna för stadens invånare.

Hur ser ni att det fria scenkonstfältet och stödet till den fria scenkonsten kommer påverkas nästa år och framåt?

Vi anser att stödet även fortsättningsvis ska utgå som kulturstöd. Avgörande för en liberal kulturpolitik är den konstnärliga kvaliteten, som politiker varken kan eller ska bedöma. Principen om armslängds avstånd ska gälla, det vill säga att det är kulturskapare och experter som fattar de konstnärliga besluten och inte politiker.

Med anledning av coronavirusets effekter står staden, liksom många individer och aktörer, inför en stor ekonomisk utmaning. Det är i dagsläget inte möjligt att överblicka konsekvenserna av den pågående pandemin.

FI, Madeleine Kaharascho Fridh

Vad är Fi:s vision och prioriteringar för det fria scenkonstfältet i Stockholm?

En feministisk och antirasistisk kulturpolitik ska verka för ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv. Kulturen ska ge utrymme för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, överskridande och olikhet. Vår politik bygger på kunskap om kulturers och människors grundläggande interaktion, rörlighet och sammanblandning. Feministiskt initiativ utgår från alla människors rätt till medskapande och deltagande, liksom en demokratisk fördelning av resurser.

Feministiskt initiativ har omfattade politik för att främja kulturarbetares villkor. En politik som blir allt mer angelägen utifrån dagens akuta situation för kulturen generellt och scenkonsten i synnerhet.

Då kulturområdet präglas av kombinationer av korta projektanställningar, egenföretagande och föreningsverksamhet, faller kulturarbetare ofta utanför systemen. Redan prekära förhållanden förstärks, inte minst inom det fria kulturlivet. För att främja kulturarbetares trygghet och sysselsättning behövs såväl nationell som kommunal handlingsplan tas fram. Regeringen och Stockholm stad behöver ta ett gemensamt ansvar för all den scenkonst som skapas och genomförs i Stockholm.

Trygghetssystemen måste omfatta alla verksamma inom kulturområdet, från administratörer till upphovspersoner. Osäkra ekonomiska förhållanden utgör också en betydande barriär för människor som saknar ekonomiska buffertar eller som inte kommer från privilegierade familjer. Ofta konstrueras ett lapptäcke av nödlösningar för särskilda yrkesgrupper, vilket är positivt för det fåtal som omfattas, men negativt för en mer generell trygghet för alla. Eftersom många kulturarbetare arbetar med flera uttryck blir det också begränsande när olika trygghetsmodeller endast omfattar vissa konstformer. Därför vill Feministiskt initiativ se ett mer heltäckande och generellt trygghetssystem.

Under de senaste månaderna har vi sett politik som genomförs utan tillräcklig lyhördhet inför de reella behov som uttryckts. Feministiskt initiativ vill att dialogen med kulturarbetare formaliseras ytterligare och utgör en grund för kommande ett utvidgat krispaket.

Hur ser ni att det fria scenkonstfältet och stödet till den fria scenkonsten kommer påverkas nästa år och framåt?

Härom veckan meddelade ännu en teaterscen i Stockholm att de kommer tvingas att flytta eller lägga ner på grund av otillräckliga insatser för att rädda kulturen under pandemin.  Fria teatern i Högdalen har funnits i 40 år och Teater Pero som skapar barnteater har funnits i 27 år. Det är en stor förlust för Stockholm att dessa och många fler scener försvinner. Stockholm blir en fattigare stad och det är kulturarbetare och dess hängivna besökare, stora som små som är de största förlorarna. Utan ett starkt stöd på såväl kort som lång sikt riskerar konsekvenserna förvärras.

Feministiskt initiativ anser att det är anmärkningsvärt att den grönblå majoriteten låter scener försvinna från Stockholm trots att de säger sig vilja värna barnkulturen, skapa en levande stad och slår sig för bröstet i media angående sitt så kallade ”stödpaket”. Sanningen är att majoritetens stödpaket till det fria kulturlivet är långt ifrån tillräckligt för att möta de behov kulturutövarna uttryckt. Eftersom pengarna tas ur den befintliga kulturbudgeten genom att dra in kulturstödet är det i praktiken inga extra resurser. Feministiskt initiativs förslag har varit att öka anslaget till med 15 miljoner kronor i ett första steg.

Olika aviserade bidrag kommer att gå särskilt till utövare och vi vill därför passa på att belysa en grupp som riskerar att hamna utanför alla stöd om inte staden tar höjd för det. Det gäller scentekniker, kostymörer och andra som ofta är egenföretagare och som arbetar på uppdrag inom kultursektorn, de arbetar ofta brett med såväl små smala uppdrag som större event. Tidigare neddragningar under 2019 av exempelvis kulturskolan har slagit mot kostymörer och andra viktiga resurser för att det som sker på scen ska få liv. Det är viktigt alla som bidrar till scenkonsten synliggörs i den kris vi står inför och ges stöd att fortsätta verka.

Barnkultur är en viktig pusselbit i en levande demokrati. Vi människor får syn på oss själva genom någon annans gestaltning, hittar sätt att skapa relationer med andra genom det som upplevts och får möjlighet att sätta ord på eller ge uttryck för känslor och erfarenheter. Ur ett större samhälleligt perspektiv är det sorgligt att teatrar och scener släcker ned och det är därför stöd till exempelvis barnkulturens aktörer och andra i särskilt utsatta situationer måste prioriteras för att förhindra en teaterdöd i Stockholm. 

På lång sikt vill Feministiskt initiativ att:

  • stöden till offentligt finansierade kulturverksamheter räknas upp i takt med lönerörelserna, och att arbetet för jämställd och jämlik fördelning av resurser förstärks.
  • det fria kulturlivet prioriteras och medlen kraftigt räknas upp, liksom stöd för produktion och turné.
  • ta ett helhetsgrepp på kulturarbetarnas villkor genom heltäckande och generella trygghetssystem som alla omfattas av
  • Fi vill att samordnade satsningar görs inom hela kulturområdet och civilsamhället för att fånga upp nyanlända kulturarbetare.