Kulturministern om armlängds avstånd

Vilken roll har den fria konsten i ett demokratiskt samhälle?

Den fria konsten utforskar människan, samhället och tillvaron. Den kan ställa svåra, och ibland obekväma, frågor om vad det innebär att vara människa. Denna fria, utforskande och ibland ifrågasättande konstnärliga verksamhet är viktig eftersom demokratin behöver en mångfald av perspektiv och röster som kan sätta samhället och tillvaron i belysning ur olika perspektiv.


Genom historien har vi sett exempel på när konstens frihet har inskränkts, som i det nationalsocialistiska Tyskland då det skapades listor över så kallad ”Entartete kunst” – urartad/icke önskvärd konst som förbjöds, så som Kandiskij, Klee och Chagall. Vad är de viktigaste politiska åtgärderna för att se till att detta inte ska kunna ske igen, i Sverige?

För mig är det oerhört viktigt att jobba för att principen om armlängds avstånd mellan politik och kulturliv fungerar. Som politiker ska jag skapa förutsättningar för kultur, genom att sätta organisatoriska ramar och bidra till finansiering. Men jag ska inte diktera vilken kultur som är önskvärd eller inte. Att politiker styr konstens innehåll hör inte hemma i en demokrati. 

Därför är det mycket viktigt att denna princip upprätthålls. Tyvärr ser vi på vissa håll, även i Sverige, hur politiker inte kan motstå frestelsen att regissera det som ska vara den fria konsten. Det behöver vi uppmärksamma och motverka. Konsten ska vara fri. Därför har jag också gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att undersöka hur principen om armlängds avstånd fungerar i praktiken. 

För att upprätthålla det fria skapandet är det också viktigt att kulturen kan luta sig mot flera olika källor av finansiering. Den offentliga kulturpolitiken är mycket viktig, inte minst för att bidra till finansiering av kultur som inte klarar sig på kommersiella villkor, men publikintäkter, privat och ideell finansiering har också stor betydelse. Även när det handlar om finansieringskällor mår kulturen bra av mångfald. Kulturlivet är ett komplext ekosystem bestående av flera samverkande delar som måste fungera jämte varandra.


Varför behövs det fria teaterscener i Sverige?

Det behövs fria teaterscener eftersom teatern är en mycket viktig del av den fria scenkonsten. Vid sidan om nationalscenen för teater och andra offentligt finansierade scener är det viktigt att det också finns en flora av fristående scener. Ett levande kulturliv måste inrymma en kulturell mångfald.